Algemeen:

Greenlane Tracks is een éénmanszaak, gevestigd te Dongen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83656855.

Routes en events:

Onze routes en events zijn zonder wedstrijd element en puur recreatief.

Op onze routes rust een copyright en mogen derhalve niet openbaar worden gemaakt en/of voor eigen gewin worden gebruikt zonder schriftelijke overeenkomst met Greenlane Tracks. Mocht er blijken, dat dit toch wordt geconstateerd, dan sluit u automatisch een koopovereenkomst van € 250,00. Het auteursrecht en de daarin genoemde verboden voor oneigenlijk gebruik en het kopiëren, openbaar digitaal delen, fotograferen en vermeerderen, blijven wel van toepassing.

Al onze routes worden gereden op vrij toegankelijke openbare wegen en paden. Mits in het roadbook anders aangegeven, dient u alle borden die er staan te op te volgen.

Voor alle events geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers.

Reservering en inschrijving:

De inschrijving is pas definitief nadat het totaal verschuldigde bedrag aan de organisatie is voldaan.

De inschrijving sluit, als het maximale aantal deelnemende voertuigen voor de rit is bereikt. Het maximale aantal deel te nemen voertuigen varieert per rit.

Na inschrijving dient u een aanbetaling te doen vanaf € 15,00 of 25% van de totale kosten, voor reservering van uw deelname. Het restant van het inschrijfgeld dient voor de uiterste betaaldatum, zoals aangegeven staat in de reserveringsbevestiging, te worden voldaan.

Wij kunnen een foto van uw voertuig vragen, om te beoordelen, of deze is toegestaan voor deelname.

 

Wanneer wordt gesproken over de organisatie dan worden bedoeld alle mensen die zich bezighouden met de ritten en events van Greenlane Tracks.

Restitutie:

Bij annulering voor de uiterste betaaldatum volgt er geen restitutie van het reserveringsgeld. Wel voor het eventuele reeds al betaalde inschrijfgeld.

Bij annulering na de uiterste betaaldatum volgt er geen restitutie van het reserverings- en inschrijfgeld.

Bij annulering of verplaatsing van de rit door Greenlane Tracks, wordt de keuze van restitutie of deelname op de nieuwe datum beslist door de deelnemer.

Bij uitval tijdens de rit, volgt er geen restitutie van reserverings- en inschrijfgeld.

Bij asociaal gedrag, of zich niet aan de regels te houden wordt het roadbook ingenomen, of wordt de deelnemer gesommeerd het event terrein te verlaten, en volgt er geen restitutie van reserverings- en inschrijfgeld.

Bij het mee laten rijden van derden, niet ingeschreven voertuigen, wordt u uitgesloten van deelname, er volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. 

Inschrijvingen zijn alleen overdraagbaar na toestemming van Greenlane Tracks..

 

Voertuigen:

Aan de ritten van Greenlane Tracks mag alleen worden deelgenomen met voertuigen die voldoen aan de eisen van het voertuigregelement.

Het deelnemende voertuig dient ten minste WA verzekerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van de wet zoals deze geldt in Nederland.

Het voertuig dient voor onze ritten te zijn voorzien van een geldende APK, tot minstens 1 dag na de rit. Uitgezonderd ritten waar gebruik wordt gemaakt van een evenementenregeling.

Deelname met quads, motorfietsen, sidebyside, buggy’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen is niet mogelijk bij onze ritten. (mits anders aangegeven)

Deelname is alleen mogelijk met voertuigen met een maximum toelaatbaar gewicht (GVW) van 3500 kg, een lengte van maximaal 6 meter en een breedte van maximaal 2 meter. (mits anders aangegeven)

Het voldoen aan alle wettelijke eisen van het voertuig is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De organisatie kan hiervoor nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld. Ook kan de organisatie nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de controle op het voldoen aan alle wettelijke eisen van het voertuig waarin wordt deelgenomen.

Het voertuig waarin wordt deelgenomen mag geen overmatig lawaai, rook/roet ontwikkeling produceren.

Te grove mud banden, zoals tractorbanden, Simex of daarvan afgeleide banden, en mede dubbelluchtbanden zijn niet toegestaan.

Voor deelname aan events op daarvoor bestemde locaties, dient het voertuig minimaal aantoonbaar WA verzekerd, en APK waardig te zijn.

 

Regelement:

Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan de bepalingen van dit reglement en eventueel nader door de organisatie schriftelijk gestelde aanvullingen.

Het niet nakomen van reglementaire bepalingen kan directe uitsluiting van deelname aan het evenement ten gevolge hebben.

De deelnemers dienen zich aan de wettelijke verkeersvoorschriften te houden.

Het is de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen in de auto en/of onder invloed van alcohol en/of andere verboden middelen aan het evenement of verkeer deel te nemen. Dit geldt ook voor bijrijders/passagiers/navigator etc.

In geval dat de deelnemer tijdens het event de zorgtaak heeft voor een kind of kinderen, dient hij/zij er altijd zorg voor te dragen, dat de zorg voor het kind gewaarborgd is. Dit houdt in, dat in geval hij/zij alleen is met het kind/kinderen, hij/zij geen overmatig alcohol gebruikt, zodat in geval van een calamiteit, hij/zij altijd met de auto naar een hulp verlenende instantie kan rijden. Mocht de organisatie dit nodig achten, zal de betreffende deelnemer hierop worden aangesproken.

Het is de deelnemers niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen en medeweggebruikers te hinderen.

De deelnemers wordt aangeraden een reis- en ongevallen verzekering af te sluiten die voldoende dekking geeft bij eventuele calamiteiten, waaronder repatriëring van het voertuig en/of andere gelden schades tijdens het evenement. Indien een dergelijke verzekering eventuele schade niet dekt kan de organisatie hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

De deelnemers dienen op onze routes te beschikken over een geldig paspoort en/of ID-kaart en deze bij zich te dragen gedurende het evenement.

Wanneer een hulpdienst, pechdienst, pechservice of welke vorm van verzekering en/of service weigert te helpen tijdens het evenement dan kan de organisatie hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer een verzekeraar een schade weigert uit te keren die door de deelnemer tijdens het evenement is opgelopen kan de organisatie hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Deelnemende chauffeurs zijn op de datum van de start minimaal 18 jaar oud, en beschikken over een geldig rijbewijs.

Mocht een verzekeringsmaatschappij en/of aanbieder van pechservice vergoeding, dekking en/of hulp weigeren aan de deelnemer, al dan niet wegens deelname aan de georganiseerde routes, dan kan de organisatie van het evenement hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld en/of verantwoordelijk worden gehouden.

De organisatie voorziet niet in pechhulp, technische ondersteuning, repatriëring van persoon of voertuig en/of afslepen van voertuigen.

Deelnemer stemt in met het publiceren en/of commercieel gebruik van foto’s door de organisatie waarop deelnemer kan zijn afgebeeld en doet hiermee afstand van het portretrecht.

Deelnemer dient zelf recovery materiaal bij zich te hebben, zodat indien het nodig is, hij geholpen kan worden. Hierdoor verslijt hij niet het materiaal van een andere deelnemer.

 

Afstandsverklaring:

Door inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties tegen de organisatie van Greenlane Tracks.

De organisatie wijst elke verantwoording en elke verplichting af voor elk ongeval dat voor, tijdens of na het evenement wordt veroorzaakt door of aan de deelnemers, hun voertuigen of meegevoerde voorwerpen.

De organisatie wijst iedere verantwoording af voor overtredingen van de wettelijke voorschriften in landen die in de route zijn opgenomen.

De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor enig ongeval of overtreding van wettelijke voorschriften en zullen de organisatie onmiddellijk inlichten indien ze bij een zodanig voorval zijn betrokken.

De deelnemers zullen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor enig actie of nalatigheid door hen begaan.

De organisatie heeft geen verzekering afgesloten voor de routes en events, waarop een beroep mogelijk is door deelnemers.

De deelnemer is zich bewust van de inhoud van deze voorwaarden, en neemt te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid voor alle overtredingen die worden begaan tijdens het evenement.

Vanaf de start van het evenement alsook na afloop van het evenement zal de deelnemer te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich nemen voor alle overtredingen die worden begaan alsook handelingen die worden verricht die het evenement schade toebrengen en/of de organisatie en mededeelnemers schade toebrengen. Dit betreft alle voorkomende schade waaronder (maar niet beperkt tot): materiële schade, naamschade, financiële schade, etc.

De organisatie van het evenement kan nimmer aansprakelijk worden gesteld en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit, gebreken, indeling etc. van de aangeboden routes, campings, hotelkamers die bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen.

Deelnemer is er zich van bewust dat de route van het evenement onbekend is en voorafgaand aan het evenement niet wordt gecommuniceerd aan deelnemers.

 

Beeldmateriaal:

Foto, video of andere beeldopnames, die door deelnemers zijn gemaakt, van en tijdens een van onze ritten of events, kunnen en mogen door Greenlanetracks worden gebruikt.

 

Uitvallen of stoppen:

De organisatie dient zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht te worden bij uitvallen, aanrijding, ongeval en/of andere calamiteit.

Kosten gerelateerd aan uitvallen zijn nooit verhaalbaar op de organisatie.

Geheimhouding:

Mocht een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van het evenement de plaats/locatie van een van de start of finishlocaties en/of (delen van) de route bekend/openbaar maken op welke manier dan ook, ongeacht hoe deelnemer deze informatie verkregen heeft, dan kan de organisatie de kosten van het organiseren en uitzetten van een nieuwe route en evenement, of een gedeelte daarvan, volledig verhalen op deze deelnemer met een minimumbedrag van € 2500,-, zegge vijfentwintighonderd Euro.

Op de routeboeken rust een auteursrecht. Deze dienen na de route te worden ingeleverd. Elk ander gebruik dan tijdens het evenement is verboden en is wettelijk een misdrijf.  kopiëren, fotograferen, uitgeven en elk ander gebruik van dit routeboek is zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden. De kosten van misbruik zullen gerechtelijk op u worden verhaald.